Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελετών μετατροπής σε πολυχώρο,του δημοτικού σχολείου Μελιγούς

0

Διαγωνισμός για την “Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο “Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω των ορίων)

1. O Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων», με προεκτιμώμενη αμοιβή 196.929,27 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης αναλύεται σε :

α) 83.547,87 € για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες)

β) 27.283,15 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες)

γ) 24.041,61 € για μελέτη (Η/Μ εγκαταστάσεων) κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)

δ) 21.517,90 € για μελέτη (Ενεργειακής απόδοσης) κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες)

Αμοιβή 3.140,67 € για ΣΑΥ – ΦΑΥ

Αμοιβή 11.711,65 € για τεύχη δημοπράτησης

και 25.686,43 € για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 27553-60144, Fαχ επικοινωνίας 27553-60171, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Δημήτρης Λάμπρου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασή τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφεία Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει :

Για την κατηγορία 7 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, ένα τουλάχιστον μελετητή με 12ετή εμπειρία
Για την κατηγορία 8 – Στατικές Μελέτες, ένα τουλάχιστον μελετητή με 8ετή εμπειρία
Για την κατηγορία 9 – Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες (Η/Μ Εγκαταστάσεων και Ενεργειακής απόδοσης) ένα  τουλάχιστον μελετητή με 12ετή εμπειρία

6. Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. Ανάλογα με το κράτος εγκατάστασης οι προσφέροντες προσκομίζουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και απόδειξης εκπλήρωσης των λοιπών κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι έξι (6) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.938,59 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 1551 – κωδικός ενάριθμου 2018ΣΕ15510038) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και από ίδιους πόρους του Δήμου.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της διακήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

11. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Γεώργιος  Δ. Καμπύλης

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ