Επιμελητήριο Αρκαδίας: Επιδοτούμενα Σεμινάρια Ανέργων

0

3η Πρόσκληση

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας πλαίσιο της Πράξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » του Ε.Π. «Πελοπόννησος.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  που κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας ,Μεγαλόπολης και Τρίπολης και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης(εκτός αστικού ιστού),

Έμφαση θα δοθεί σε μακροχρόνια άνεργα άτομα χωρίς εξειδίκευση σε κάποιο επάγγελμα ή με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί λόγω της μακρόχρονης ύφεσης.

Με βάση τα παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • Προσέλκυση ωφελουμένων ανέργων – Δράσεις δημοσιότητας
  • Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 410 ωρών (350 θεωρίας και 60 ώρες Πρακτικής άσκησης με την μορφή CaseStυdies)
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι.
  • Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση της πράξης- Υποστηρικτικές Ενέργειες
  • Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της δράσης.

Με την εφαρμογή των ενεργειών αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι:

Σύνολο ωφελουμένων: 260
Εκ των οποίων:
αριθμός ανδρών ωφελουμένων: 110
αριθμός γυναικών ωφελουμένων 150

Τα αντικείμενα κατάρτισης των ωφελούμενων θα είναι τα παρακάτω :

F Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων

F Μεταποίηση και τυποποίηση  καινοτόμων αγροτικών προϊόντων

F e-Commerce – Hospitality Sales & Marketing

F Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων

F Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics

F Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανία

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια:

F Δημοσιοποίηση – προσέλκυση ωφελουμένων,.

F Ενημέρωση υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.

F Έλεγχος επιλεξιμότητας ωφελουμένων.

F Σύνταξη καταλόγου με όλους τους επιλέξιμους υποψηφίους  που πληρούν τα on-off κριτήρια ένταξης (να είναι άνεργοι και να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης), με αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

F Εφαρμογή κριτηρίων μοριοδότησης από την ομάδα έργου για την επιλογή των ωφελουμένων

F Σύνταξη καταλόγου των ωφελουμένων, που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στην πράξη, καθώς και των επιλαχόντων.

F γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους και εξέταση τυχόν ενστάσεων.

F Οριστικοποίηση του καταλόγου των τελικών ωφελουμένων και προγραμματισμός τμημάτων.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (ενημερωτικό σημείωμα, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.arcadianet.gr, καθώς και στo γραφείο της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» (25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233)

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Παρασκευή 30/06/2023, και ώρες 09:00-14:00.

Πρόσκληση προς Ωφελούμενους για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης της Πράξης:

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063657

Αίτηση Συμμετοχής για Επιλογή Ωφελουμένων 

1.     ονομα:
2.     Επώνυμο:
3.      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
4.      μητρωνυμο:
5.      ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΑΘΕΡΟ:
6.      Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας

( E-mail):

7.      Διεύθυνση κατοικίας / Τ.Κ. /  Δήμος / Πόλη
8.     Ημερομηνια  γέννησης (μέρα/μήνας/έτος):
9.           φυλο ΑΝΔΡΑΣ             c                          ΓΥΝΑΙΚΑ              c
10. Αριθμ. ΔελτΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή  Διαβατηρίου:
11. Α.Φ.Μ.    12. Δ.Ο.Υ.
13. Α.Μ.Κ.Α.   14. α.μ.α.
15. Αριθμός Δελτίου Ανεργίας [σε ισχύ]:
16. Ημερομηνια έκδοσησ καρτασ ανεργιασ(μέρα/μήνας/έτος):
17.  χΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες):  
18.  Ημερομηνια επομενησ ανανεωσησ καρτασ ανεργιασ από:                                   εωσ:
19.  Εκπαιδευτικό επίπεδο(Συμπληρώστε Χ δίπλα από την κατάλληλη απάντηση)
Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης       c

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης       c

Απόφοιτος ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛc
Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   c
 

20.  δημοσ που επιθυμω να καταρτιστω:

ΔΗΜΟΣ ………………………………
21.  αντικειμενο καταρτισησ – ειδικοτητα που επιθυμω να καταρτιστω:

Επιλέξτε με σειρά προτεραιότητας, την ειδικότητα  κατάρτισης, που επιθυμείτε.

Συμπλήρωσε τον αριθμό 1 στην πρώτη σας επιλογή, τον αριθμό 2 στη 2η επιλογή σας κ.ο.κ.

Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων       c

Μεταποίηση και τυποποίηση  καινοτόμων αγροτικών προϊόντωνc

e-Commerce – Hospitality Sales & Marketingc

Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεωνc

Εφοδιαστική αλυσίδα – logisticsc

Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανίαc

 

22.  ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ σας ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 είναι ΑΤΟΜΙΚΟ  Ή ΟΙΚΟΓενειακο;

(Συμπληρώστε Χ δίπλα από την κατάλληλη απάντηση):

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ        c        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ    c

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Αν το εισόδημά σας είναι ΑΤΟΜΙΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε  το φορολογικό έτος 2021

0 – 3.500,00 ευρώc

3.501,00 ευρώ – 5.000,00 ευρώc

5.001,00 ευρώ – 8.000,00 ευρώ c

8.001,00 ευρώ – 12.000,00 ευρώc

από 12.001,00 ευρώ και άνω  c

Αν το εισόδημά σας είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε  το φορολογικό έτος 2021

0 – 7.000,00 ευρώc

7.001,00 ευρώ – 10.000,00 ευρώc

10.001,00 ευρώ – 16.000,00 ευρώc

16.001,00 ευρώ – 26.000,00 ευρώc

από 26.001,00 ευρώ και άνω c

23.  συμμετοχη σε προγραμματα σεκ:

(Συμπληρώστε Χ δίπλα από την κατάλληλη απάντηση):

ΝΑΙ  ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ –  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3)c

ΝΑΙ  ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ -ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ(3)                            c

ΌΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙc

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α/α Περιγραφή Δικαιολογητικού Κατατέθηκε
1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας  
2 Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
3 Αντίγραφο Ατομικού Εκκαθαριστικού  Εφορίας, φορολογικού έτους 2021 ή εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού (Έντυπο Ε1)  
4 Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ  
5 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας  
6 Αποδεικτικό Ανανέωσης  
7 Υπεύθυνη Δήλωση,  ότι δεν είναι μαθητής/-τρια, σπουδαστής/-στρια ή φοιτητής/-τρια, ότι συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
8 Βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
9 Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού  
10 Βιογραφικό Σημείωμα
11 Αποδεικτικό κατοικίας στους επιλέξιμους δήμους του προγράμματος

 

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που βρίσκεται αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (www.arcadianet.gr)

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησηςκαι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής ωφελούμενων του έργου«Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων»προκειμένου να συμμετάσχω σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του έργου.

Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Ημερομηνία  …… /…../2022                                     Ο/Η Αιτ…

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here