Επιστροφή διπλωμάτων, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας λόγω εκλογών & Δωρεάν διόδια…

0
Ðåñéóóüôåñåò áðü 700 ðéíáêßäåò êáôáôÝèçêáí Ýùò áñãÜ ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò 21 Äåêåìâñßïõ 2011 óôç ÄÏÕ ÔñéêÜëùí áöïý ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç, êáèéóôÜ äõóâÜóôá÷ôï ôï êüóôïò óõíôÞñçóçò êáé êõêëïöïñßáò ôùí ï÷çìÜôùí êáé ðëÝïí ïéêïãÝíåéåò ìå äýï áõôïêßíçôá áêéíçôïðïéïýí ôï Ýíá, åíþ êáé ïé åðáããåëìáôßåò, ìåéþíïõí ï÷Þìáôá ðïõ Ý÷ïõí óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò. Äåí áðïõóéÜæïõí üìùò êáé ïé ðåñéðôþóåéò ìå Ôñéêáëéíïýò ðïõ Ý÷ïõí Ýíá áõôïêßíçôï êáé ôï áðåíåñãïðïéïýí, êáèþò Ý÷ïõí ìåßíåé Üíåñãïé êáé äåí õðÜñ÷åé ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá óõíôÞñçóçò ï÷Þìáôïò. Åðßóçò êáé óõíôáîéïý÷ïé ðïõ âëÝðïõí ôç óýíôáîÞ ôïõò íá ìåéþíåôáé ðáñáäßïäõí ôéò ðéíáêßäåò áðï ìïôïðïäÞëáôá áöïý áäõíáôïýí íá ôá óõíôçñÞóïõí. Ç åêôßìçóç ôùí õðáëëÞëùí ôçò Ä.Ï.Õ. ÔñéêÜëùí, åßíáé ðùò ìå ôçí ëÞîç ôïõ Ýôïõò, èá Ý÷ïõí ðáñáäïèåß ðåñéóóüôåñåò áðü 1.000 ðåñßðïõ ðéíáêßäåò êõêëïöïñßáò ï÷çìÜôùí.¦ (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, επιστρέφονται από σήμερα Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση και στάθμευση) και

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4530/2018.

Εξαιρούνται οι παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4530/2018).

Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερόμενων στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες Αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των στοιχείων.

Επιστροφή διπλωμάτων, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας λόγω εκλογών

•Από σήμερα Πέμπτη 18/5

Εξαιρούνται οι παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ΑμεΑ & στη στάθμευση σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Προϋπόθεση: η καταβολή του διοικητικού προστίμου

Χωρίς διόδια… Λόγω των εκλογών
Από τις 00:00 του Σαββάτου 20/5 έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 22/5

Από σήμερα στις 10:00 για τους δικαστικούς αντιπροσώπους (με επίδειξη εγγράφου)

Εκλογική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούστε

– 1 εργάσιμη ημέρα –

Για μετακίνηση 200 ‐400 χλμ (5ημερη εργασία)
Για μετακίνηση 100 – 200 χλμ (6ημερη εργασία)
– 2 εργάσιμες ημέρες –

401+ χλμ (5ημερη εργασία)
201 έως 400 χλμ (6ημερη εργασία)
– Έως 3 ημέρες –

Με πλοίο μετακίνηση (5ημερη εργασία)

400+ χλμ ή με πλοίο (6ημερη εργασία)
Εκλογικό επίδομα: Τα ποσά και οι δικαιούχοι
Σε 350 υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου -> 170€ εφάπαξ

Στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες (μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής) -> 500€ εφάπαξ

Για το Εφετείο Αθηνών

Α)Στον Γενικό Επόπτη, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών: 780€

Β)Σε 10 Προέδρους Εφετών (τακτικοί και αναπληρωματικοί): 660€

Γ)Σε 49 Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών: 600€

Δ)Σε 3 Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών: 600€

*Το επίδομα: χωρίς κρατήσεις

*Πληρωμή: λίγες μέρες μετά το πέρας των εκλογών

Δωρεάν διόδια: Για ποιους ισχύει – Ποιες ώρες θα είναι ελεύθερη η διέλευση

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here