ΟΑΕΔ-Κοινωφελής: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.066 προσλήψεις στα δασαρχεία (προκήρυξη)

0

Την ερχόμενη Δευτέρα 21 Μαΐου ξεκινούν και ώρα 10 πμ ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 5.066 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορούν τα δασαρχεία  της χώρας για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής προστασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Σύμφωνα με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΟΑΕΔ που παρουσιάζει η aftodioikisi.gr η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων είναι έως και 31/05/2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό ̟πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

∆ικαίωµα υ̟ποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης µέσω π̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ηλικίας άνω των 18 ετών. Ως δυνητικά ωφελούµενοι είναι όσοι γεννήθηκαν ̟ριν την 1/06/2000 και διανύουν το 19 έτος της ηλικίας τους.

Συγκεκριμένα:

4.2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α’ 128), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 1. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 1. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.

1 Επισημαίνεται ότι ο ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6 και 7.

 1. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμ- μένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

4.3. Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αποτελούν τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένηςανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους εξήντα

(60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών

οικογενειών.

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης

ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω

κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60):

ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

III. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω:

δεκαπέντε (15) μόρια.

 1. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30)

μόρια Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε

(25)

Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ μόρια

Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ

Είκοσι (20)

Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 μόρια

ευρώ

Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ

Δέκα (10)

Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 μόρια

ευρώ

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ

Μηδέν (0)

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 μόρια

ευρώ

 1. Ηλικία:

18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια

30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια

45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε

ανήλικο τέκνο.

VII. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων

τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως

συνολικού αριθμού τέκνων.

VII. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγ-

γύης: τριάντα πέντε (35) μόρια.

4.4. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδό-

τηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν

δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους

δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγ-

χου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση,

κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοι-

χες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα

τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις

του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν έγκρισης του

ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική Πρό-

σκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ερ-

γάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου

σχεδίου σε αυτό.

Αναλυτικά όλη η διαδικασία και η μοριοδότηση στην:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ