ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

0
dimarxio nea

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),

2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06),

3) το Ν.3852/2010,

4) την υπ’ αριθ. 83816/14-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΟΔ7Λ1-Ξ6Φ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου της πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ: 5130666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,

5) την υπ’ αριθ. 51/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της ανωτέρω πράξης, «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ:5130666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,

6) τις υπ’ αριθ. 87/2023 και 107/2023 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη υλοποίηση με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ της ανωτέρω πράξης, «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» καθώς επίσης για την εκκίνηση της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κέντρου κοινότητας του Δήμου.

7) την υπ’ αριθ. 159/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου στην οποία καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης.

8) την υπ’ αριθ. Α73/28.02.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία η οποία βεβαιώνει την ύπαρξη σχετικής πίστωσης καθώς και τη συνδρομή της παρ. 1α του άρθρ. 4 του ΠΔ 80/2016.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Περιγραφή μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του Άστρους. Ο χώρος που πρόκειται να στεγάσει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, τηλεφωνική γραμμή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες και να πληροί όλες τις  προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδομικής νομοθεσίας. Να έχει συνολική κτιριακή επιφάνεια τουλάχιστον 60 τ.μ. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να διαθέτει ράμπα, ή εφόσον επεκτείνεται και σε 1ο όροφο να διαθέτει ανελκυστήρα και γενικά να παρέχει τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, ένα χώρο υποδοχής και

αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραμματεία), ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και χώρους υγιεινής για το προσωπικό και το κοινό.

Συγκεκριμένα:

 1. i) Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων (γραμματεία), στον οποίο θα στεγάζεται ο συντονιστής:

Ο χώρος θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει τους πολίτες που θα προσέρχονται, καθώς και τα στελέχη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την καθημερινή τους δραστηριότητα και τις συναντήσεις για τον προγραμματισμό λειτουργίας του κέντρου και την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων.

 1. ii) Διακριτός χώρος για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Στον χώρο αυτόν θα στεγάζεται το γραφείο του στελέχους που θα παρέχει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, έτσι ώστε εξασφαλίζεται η άνετη παραμονή εργαζόμενου

και ωφελούμενου και να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου.

iii) Χώροι υγιεινής – τουαλέτες.

Ειδικά για τους χώρους υγιεινής – τουαλέτες για το προσωπικό και το κοινό (ιδανικά δύο (2) WC) θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμΕΑ και βεβαίως να υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης ή στην χειρότερη περίπτωση σε βόθρο ή δεξαμενή συλλογής λυμάτων, όπου ο δικαιούχος έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εκκένωσής τους. Σε περίπτωση που ο χώρος είναι ενιαίος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με έξοδα του εκμισθωτή.

Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει :

 • Να διαθέτει ψύξη /θέρμανση.
 • Να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
 • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Να έχει άδεια κύριας χρήσης ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή σε άδεια κύριας χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές του δαπάνες.
 • Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αμίαντο.

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκημα δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολό τους, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συμμορφωθεί με αυτές και να ολοκληρώσει τις ανάλογες εργασίες σε εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητα όμως πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

 • Αρχικά θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,  προκειμένου το προσφερόμενο ακίνητο να ελεγχθεί και κριθεί από αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 155/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, πριν τη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κατατεθούν οι μειοδοτικές προσφορές για την ανάδειξη του μισθωτή.
 • Στην δεύτερη φάση θα διενεργηθεί φανερή, προφορική μειοδοτική δημοπρασία, περιοριστικά μόνο μεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων που κρίθηκαν «κατάλληλα» από την αρμόδια επιτροπή.

Τέλος, σε περίπτωση  μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άγονος διαγωνισμός), εφαρμογή μπορεί να έχει το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) για την απ’ ευθείας μίσθωση με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

ΦΑΣΗ  Α’

Παράγραφος 1

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν στο πρωτόκολλο του Δήμου, οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους και να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός οριζόμενης προθεσμίας  τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παράγραφος 2

Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφοράς,  θα πρέπει να περιέχει:

 1. Αίτηση. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου υποβάλλεται κοινή αίτηση όλων των ιδιοκτητών.)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Δημοτική Ενημερότητα (περί μη οφειλής) από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και από τη ΔΕΥΑΒΚ.
 4. Φορολογική Ενημερότητα.
 5. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση  στην οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη του ακινήτου).

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου ότι ο προσφερόμενος προς εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται, ότι ο προσφέρων αποδέχεται τη χρησιμοποίηση του ακινήτου ως τέτοιου και ότι σε περίπτωση επιλογής του ακινήτου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, όπου κριθεί αναγκαίο.

γ) Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτής, μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει καθώς και τη νομιμότητα αυτού.

δ) Βεβαίωση της Δ/νσης Δόμησης ότι επιτρέπεται η χρήση για την οποία προορίζεται το ακίνητο, εφόσον δεν καλύπτεται από την οικοδομική άδεια.

ε) Τίτλο ιδιοκτησίας, φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής ή αν δεν υπάρχουν, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφα του Ε9.

στ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και κτισμάτων.

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση επιλογής του ακινήτου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

η) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση επιλογής του ακινήτου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου:

 • Να εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλες τις εργασίες, διαρρυθμίσεις, επισκευές και παρεμβάσεις, που απαιτούνται, για τη λειτουργία του ακινήτου και την προοριζόμενη χρήση του, με βάση την παρούσα και τη σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.
 • Να εκδώσει με δική του δαπάνη και μέριμνα κάθε τυχόν απαιτούμενη άδεια (π.χ. οικοδομική), πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές και μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.

Παράγραφος 3

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει:

 • Να βρίσκονται εντός της πόλης του Άστρους. Ο χώρος θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει τους πολίτες που θα προσέρχονται, τα στελέχη του κέντρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την καθημερινή τους δραστηριότητα και τις συναντήσεις για τον προγραμματισμό λειτουργίας του κέντρου και την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διακριτός χώρος για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Στο χώρο θα στεγάζεται το γραφείο του στελέχους που θα παρέχει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη παραμονή εργαζόμενου και ωφελούμενου και να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου. Οι χώροι θα πρέπει να έχουν συνολικό εμβαδό τουλάχιστον 60 τ.μ.
 • Να είναι κενά και ετοιμοπαράδοτα.
 • Να είναι ελαιοχρωματισμένα κατά το χρόνο παράδοσής τους.
 • Να είναι συνδεδεμένα με δίκτυα παροχής νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κάθε μορφής (ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λ.π., ακουστική και οπτική).
 • Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν το Κέντρο Κοινότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Επίσης, θα πρέπει να πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Να καλύπτουν τις ανάγκες των προς στέγαση δημοτικών υπηρεσιών σε χώρους γραφείων, αρχειοθέτησης, τουαλετών και χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού εξοπλισμού. Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ή να δίνεται η δυνατότητα εσωτερικών διαρρυθμίσεων (διαχωριστικά, ψευδοροφές κλπ). Εφόσον απαιτηθούν διαρρυθμίσεις, αυτές πρέπει να έχουν συντελεστεί κατά την παράδοση του ακινήτου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας για τη χρήση που προορίζονται. Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να διαθέτουν στεγασμένο χώρο (κτίσμα), νομίμως υφιστάμενο ή ανεγερμένο με νόμιμη οικοδομική άδεια ή τακτοποιημένο με τους Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 3843/10. Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων, όπως ισχύουν.
 • Να είναι φωτεινά, με καλό εξαερισμό και εξοπλισμό θέρμανσης, κλιματισμού και σκίασης.
 • Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 8 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας της απαιτούμενης αποδεκτής ενεργειακής κατηγορίας, αυτή θα εξασφαλισθεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
 • Να διαθέτουν Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα Δημόσια Κτίρια. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας των απαιτούμενων για την πρόσβαση ΑΜΕΑ υποδομών, αυτές θα κατασκευαστούν με ευθύνη του ιδιοκτήτη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
 • Να διαθέτουν ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ.
 • Να διαθέτουν τηλεπικοινωνιακή υποδομή και δυνατότητα δομημένης καλωδίωσης, χώρο συγκέντρωσης και τερματισμού του εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, θέσεις τερματικών πριζών παροχής δικτύου Η/Υ και τηλεφωνίας.
 • Να διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.
 • Να πληρούν γενικά τις προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες.

Παράγραφος 4

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας (5) πέντε ετών και θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση χρήσης του μισθίου, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου και με δυνατότητα παράτασης για όσο χρονικό διάστημα παρατείνεται το έργο με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» και κωδικό ΟΠΣ: 5130666 με συναίνεση του εκμισθωτή και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Παράγραφος 5

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, θα μπορεί να εγκαταλείψει το ακίνητο και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, πριν λήξει η μίσθωση, εφ’ όσον διαπιστωθεί η δυνατότητα να στεγαστεί η υπηρεσία αυτή σε άλλο κτίριο, που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, χωρίς στην περίπτωση αυτή να παράγεται κανένα δικαίωμα και για κανένα προβαλλόμενο λόγο, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που έχει μισθώσει ο Δήμος.

Παράγραφος 6

Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας  που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα αποφανθεί περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών ενδιαφέροντος θα επιστραφούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας η  οποία θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Παράγραφος 7

Με διακήρυξη που θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας και θα περιλαμβάνει αυστηρώς τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας (30) τριάντα ημερών από την  ημερομηνίας δημοσίευσης αυτής.

ΦΑΣΗ Β’ :

Παράγραφος 1

Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας, θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική  και θα γίνει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα καλέσει να λάβουν μέρος, μόνον τους  ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν  «κατάλληλα», με τη διαδικασία της προηγούμενης φάσεως (Α). Η ειδοποίηση θα γίνει εγγράφως και θα κοινοποιηθεί με απόδειξη παραλαβής.

Παράγραφος 2

Κριτήριο κατακύρωσης, γι’ αυτή τη φάση της δημοπρασίας, ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά, δηλαδή το απαιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα για ολόκληρο το ακίνητο. Οι υποβληθείσες προσφορές θα αφορούν σε συνολικό μηνιαίο μίσθωμα. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να είναι  μικρότερη της προηγούμενης κατά (10) ευρώ τουλάχιστον.

Παράγραφος 3

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, και εφ’ όσον το ακίνητό του  έχει  κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 10% του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του προσφερομένου μισθώματος. Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής μετά τη δημοπρασία θα επιστραφεί σε όλους όσους έλαβαν μέρος αλλά δεν αναδείχθηκαν τελευταίοι μειοδότες.

Παράγραφος 4

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή, μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Παράγραφος 5

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης λόγω της μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Παράγραφος 6

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρόσκλησή του για το σκοπό αυτό, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή απόφαση.

Παράγραφος 7

Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί το μισθωμένο ακίνητο, ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή που απορρέουν από την παρούσα μίσθωση, ο δε πωλητής είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβαστεί το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

Παράγραφος 8

Οποιαδήποτε προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση εξοπλισμού ή αντικειμένων γίνει από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας,  συμφωνείται ότι γίνεται επ’ ωφελεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, δικαιούμενου του τελευταίου να αφαιρέσει κάθε τέτοια εγκατάσταση που έγινε με έξοδά του και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Παράγραφος 9

Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν ή αναφέρονται στο μίσθωμα καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού.

Παράγραφος 10

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και δεν υπάρχει αποτέλεσμα από την δημοπρασία, η μίσθωση του ακινήτου που έχει κριθεί κατάλληλο, μπορεί να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

Παράγραφος 11

Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας θα βαρύνουν μονομερώς τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.

Παράγραφος 12

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να  υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η επανάληψη της δημοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους του εκμισθωτή.

Παράγραφος 13

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του   Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4  του Π.Δ. 270/81.

Παράγραφος 14

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις περί ανοικτών δημοπρασιών, (Π.Δ/γμα 270/81)».

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλ. Επικοινωνίας 27553-60170, 27553-60137)

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Δ. Γεώργιος

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ