Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

0

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) συνολικού προϋπολογισμού 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/ 19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β΄ 5553).

Η «Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» είχε ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, A’ Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με την υπ’ αριθ. 240.3.1/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Στη συνέχεια η εν λόγω υπηρεσία ανατέθηκε στην εταιρεία: “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DBC» με την υπ’ αριθ. 2739/07-03-2023 Σύμβαση.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση το Σχέδιο Σ.Α.Π περιλαμβάνει δύο παραδοτέα:

Π.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από την οποία θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. Το σύνολο των δεδομένων για την εν λόγω ανάλυση, αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), όπως πολεοδομικές, συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει πρόσφατες μελέτες και στρατηγικά σχέδια με επικαιροποιημένα δεδομένα, τότε αυτός ή ο εκάστοτε ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει σχετικά στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από σχετικές έρευνες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.

Στο Π.1.α συμπεριλαμβάνονται:

– Τεχνική Έκθεση περιγραφής/ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. Στην Τεχνική Έκθεση συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:

– Καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου Δήμου με στόχο την παρακολούθηση της πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής παρέμβασης, καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας, με συμπληρωματικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις.

– Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πληθυσμιακά και δημογραφικά στοιχεία, γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, πυκνότητα δόμησης κ.λπ.).

Στο Π.1.β περιλαμβάνονται:

– Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών.

– Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης.

Π.2: ΠΡΟΤΑΣΗ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

– Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε υποκεφάλαιο Π.2α. του Παραδοτέου Π.2.

– Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β’ 5553/2021.

– Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

– Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.

Τα παραπάνω παραδοτέα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο και παρελήφθησαν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του δήμου, με τα από 16/06/2023 και 06/09/2023 Πρακτικά Παραλαβής αντίστοιχα.

Μετέπειτα το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 09/2023 Απόφαση Έγκρισης (ΑΔΑ: ΨΚ9ΑΩ9Ψ-ΠΡΚ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Με την ολοκλήρωση του Σ.Α.Π. τέθηκαν τα θεμέλια για τη διασφάλιση προσβάσιμων δρόμων, κοινόχρηστων χώρων και δημοσίων κτιρίων. Πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, πλατείες, δημόσια και δημοτικά κτίρια εξετάστηκαν προκειμένου να γίνουν ασφαλή και ελκυστικά για όλες και όλους. Εντοπίστηκαν ελλείψεις και εμπόδια στο βασικό δίκτυο των δρόμων των οικισμών με έμφαση στο δίκτυο πεζών, σε κοινόχρηστους χώρους και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και προσδιορίστηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας και άτομα με αναπηρία.

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης του σχεδίου ΣΑΠ, δόθηκε στον Δήμο μας η δυνατότητα να έχει στην κατοχή του ένα εγκεκριμένο σχέδιο με σκοπό τη διεκδίκηση μελλοντικών χρηματοδοτήσεων για την εκπόνηση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών μελετών προκειμένου να υλοποιηθούν τα δίκτυα προσβασιμότητας.

Στόχος μας να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην «αρχή της προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ