ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

0

Βασιλείου Δεκάζου 5,  Τ.Κ. 22131, Τρίπολη,Τηλ: 2710 – 24.33.52,fax: 2710 –  24.33.56

e-mail :  melkpel@otenet.gr

 

ανακοινώνονται τα εξής: Δείτε εδώ

Όλοι οι Μελισσοκόμοικάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποχρεούνται :

 • Να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης το αργότερο μέχρι τις 20/01/2018 στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου και ανήκουν. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 01-09-2017 έως 31-12-2017.
 • Επίσης  επισημαίνεται η υποχρέωση εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών (ΜΗΦΑΕ),το οποίο χορηγείται θεωρημένο από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Μελισσοκόμοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Δράσεις :

3.1 «Αντικατάστασης κυψελών»  και 3.2 «Οικονομικής στήριξης της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις),

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση το αργότερο μέχρι  20/01/2018.

Για τη δράση «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι είναι:

-όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

Για τη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» (μετακινήσεις) δικαιούχοι είναι:

-όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης

(περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ)

-όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο

-όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης

-όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.)

-όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €, μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, καθώς και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

 • για τις δράσεις 3.1 & 3.2 οι μελισσοκόμοι πρέπει συνημμένα με την αίτηση να προσκομίσουν :
 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 2. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης κυψελών διαχείμασης
 3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου κατά την υποβολή της αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού &  αστυνομική ταυτότητα
 • επιπλέον για τη συμμετοχή τους στη δράση 3.2 οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν :
 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως επαγγελματίες αγρότες.
 2. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ : φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου
 • Τα πρωτότυπα παραστατικά Αγοράς Κυψελών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018

(Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης)

 • Οι μετακινήσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

από την ημερομηνία υποβολής αίτησης μέχρι 30/06/2018.

Πληροφορίες  και Υποβολή αιτήσεων στo Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

(ΒΑΣ.ΔΕΚΑΖΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ  Τ.Κ. 221-31  ΤΗΛ : 2710-243352)

από Δευτέρα έως Παρασκευή –  9.30π.μ – 13.30μ.μ

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών του έτους  2017

(Καν. (ΕΕ) 1308/2013)

 

ΠΡΟΣ:  ΔΑΟΚ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ημερομηνία: ………………………………

Αριθμ. Πρωτ.: ……………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 

Επώνυμο: …………………………………….………. Όνομα: ……………………..………..…………

Πατρώνυμο: ………………………………..………….

Α.Δ.Τ.: ………………………………….……….  Εκδ. Αρχή: ……………….……………………………

Α.Φ.Μ./ΔΟΥ ……………………………….…………..………

Τηλέφωνο: ………..……………………………

Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας: ………………….………………………………………………………..

Δήμος : ……………………………………………… Νομός:  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Ο Κωδικός Αριθμός του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου μου είναι  EL/12/……………..

 

Ο αριθμός των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών είναι …………………………………..………………..

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουν.

 

 

Ημερομηνία:      ………………….201

 

Ο/Η Δηλ………..

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Για Συμμετοχή στις Δράσεις ( Καν. 1308/ΕΕ/2013):                                         ΠΡΟΣ:       Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου

α) 3.1«Εξοπλισμός για τη Διευκόλυνση των Μετακινήσεων»                                                     Ημερομηνία:       ……/………/……

β) 3.2«Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας»                                                       Αριθμ. Πρωτ.:      ……………

κατά την ετήσια προγραμματική περίοδο από 1-8-2017 έως 31-7-2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:

Επώνυμο: ………………………………….                    ΑΦΜ:  ……..…..………    ΔΟΥ………………………….

Όνομα: …………………………………….                   Α.Δ.Τ.: ………………        Εκδ.Αρχή………………………..

Πατρώνυμο: ………………………………………                                 EL  / …… / …….          Νομός…………………………

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ……………………….………………….….T.K……….. Δήμος:……………………….

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  ‘…………………………………Ë………………………………………………….

Συνεργαζόμενη Τράπεζα: ……………………     Αρ. Λογαριασμού: …………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:

 1. Κατεχόμενος αριθμός κυψελών διαχείμασης: ……………κυψέλες
 2. Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης: ΝΑΙ 5  ΟΧΙ 5
 3. Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ : ΝΑΙ 5     ΟΧΙ 5
 4. Είμαι «νομάς μελισσοκόμος» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρο 2 της 938/81027/26-07-2017 ΥΑ  & αποδέχομαι όλους τους σχετικούς επιτόπιους ελέγχους που θα μου ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.       ΝΑΙ 5      ΟΧΙ 5

èΗ συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης των μελισσιών μου (έδρα) είναι στη   θέση……………………………………   του  Δήμου/Κοινότητας ………………………………….….του Νομού …………………………

èΤα  μελίσσια μου κατά κανόνα παραμένουν στην έδρα από …………………………. έως ………….……….………

èΠρογραμματίζω να πραγματοποιήσω τις ακόλουθες πιθανές μετακινήσεις παραγωγικών μελισσιών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας  .  .    ετήσιας προγραμματικής περιόδου (συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις από & προς την έδρα και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις):

α/α ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

(αριθμός)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

(ΝΟΜΟΣ)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΦΙΞΗ

(ΜΗΝΑΣ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

(ΜΗΝΑΣ)

   1            
   2            
   3            

.

Παρακαλώ να με εντάξετε στη Δράση:

3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων»  (αντικατάσταση κυψελών)    5

Αριθμός κυψελών προς αντικατάσταση: …..……. κυψέλες

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών)    5

Αριθμός παραγωγικών μελισσιών προς μετακίνηση: …..……. μελίσσια

Το πρόγραμμα μετακινήσεων που δηλώνεται είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συμπεριληφθώ στο τυχαίο δείγμα επιτόπιου ελέγχου,

θα ενημερώσω την αρμόδια ΔΑΟΚ για τη νέα τοποθεσία εγκατάστασης, προκειμένου

να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποίησης της μετακίνησης

Αποδέχομαι τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην παρούσα Αίτηση – Δήλωση

Συνημμένα :

 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου 5
 2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης 5
 3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου κατά την υποβολή της αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος 5
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού 5
 5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.A.Ε. ως επαγγελματίας αγρότης 5
 6. Μόνο οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ : φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του βιβλιαρίου ΟΓΑ 5
 7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού – αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου 5
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον αιτούντα ότι : 5
 • Τα αναφερόμενα στην Αίτηση-Δήλωση στοιχεία ,όσο και τα αντίστοιχα, στα Φορολογικά Έντυπα & Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, τα οποία και σας καταθέτω για τη συμμετοχή μου στις εν λόγω δράσεις είναι αληθή.
 • Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 • Ως αιτών/ούσα έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

…………………..….(και επιπλέον για όσους συμμετέχουν στη Δράση 3.1)

 • Υποχρεούμαι να διατηρήσω τις κυψέλες αντικατάστασης τουλάχιστον για πέντε(5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους, να τις επιδεικνύω στις Εθνικές και Κοινοτικές αρχές όποτε μου ζητηθεί, πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη Καν.1308/13-2018.

è  για τη Δράση 3.1      Ö   ΔΕΝ απαιτούνται τα  δικαιολογητικά  5.  6. &  7.

Αίτηση-Δήλωση  κυψελών Διαχείμασης

Έτους 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366,

τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα,

πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση

 στην επικράτειά τους μεταξύ

της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όλοι οι μελισσοκόμοι -κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση στις κατά τόπους ΔΑΟΚ

το αργότερο μέχρι 20-1-2018.

Η αίτηση δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους εκτός και αν ο μελισσοκόμος διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο κατά το διάστημα

μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017

Η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για την ένταξη των μελισσοκόμων σε επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα.

Επίσης  επισημαίνεται η υποχρέωση εκ μέρους όλων των μελισσοκόμων τήρησης Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής Μελισσών (ΜΗΦΑΕ),

το οποίο χορηγείται θεωρημένο από την αρμόδια Kτηνιατρική Yπηρεσία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ   ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο-Η Όνομα: Επώνυμο :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:
Αρ. Τηλεμοιότυπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Email):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) ,που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,δηλώνω ότι:

 • Τα αναφερόμενα στην Αίτηση-Δήλωση ,όσο και τα αντίστοιχα, στα Φορολογικά Έντυπα & Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, στοιχεία, τα οποία και σας καταθέτω για τη συμμετοχή μου στις εν λόγω δράσεις είναι αληθή.
 • Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 • Ως αιτών/ούσα έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.
 • Υποχρεούμαι να διατηρήσω τις κυψέλες αντικατάστασης τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους, να τις επιδεικνύω στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές όποτε μου ζητηθεί, πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη Καν.1308/13-2018.
 •                                                                                                                              Ημερομηνία:………/……../..201..

(Υπογραφ

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ