Σαν σήμερα…

0

Σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

355 Ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Κων­στά­ντιος Β’ δίνει τον τίτλο του Καί­σα­ρα στον ανι­ψιό του Ιου­λια­νό, τον μετέ­πει­τα Παραβάτη.

1479 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Ισπα­νί­ας, Ιωάν­να Α’ της Καστίλης

1494 Γεν­νή­θη­κε ο Οθω­μα­νός σουλ­τά­νος, Σου­λεϊ­μάν Α΄ο Μεγαλοπρεπής

1814 Γεν­νή­θη­κε ο Βέλ­γος εφευ­ρέ­της μου­σι­κών οργά­νων, Αδόλ­φος Σαξ, ο οποί­ος εφηύ­ρε και το σαξόφωνο

1835 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ευγε­νής, ναύ­αρ­χος του γαλ­λι­κού στό­λου στην περί­φη­μη Ναυ­μα­χία του Ναυα­ρί­νου στη διάρ­κεια της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης του 1821, ο Ανρί Ντε Ρινί (Δερι­γνύ)

1835 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός ιατρός Τσέ­ζα­ρε Λομπρό­ζο, ένας από τους θεμε­λιω­τές της εγκληματολογίας

1860 Ο Αβρα­άμ Λίν­κολν εκλέ­γε­ται 16ος πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμερικής.

1893 Πέθα­νε ο Ρώσος συν­θέ­της, Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

tsaikofski

1901 Έλλη­νες φοι­τη­τές δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τη μετά­φρα­ση του Ευαγ­γε­λί­ου. Πυρ­πο­λού­νται εφη­με­ρί­δες. Θα προ­κλη­θεί μεγά­λη κρίση.

euaggelika

1903 Οι ΗΠΑ ανα­γνω­ρί­ζουν επί­ση­μα την ανε­ξαρ­τη­σία του Παναμά.

1913 Στην Ινδία, βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα συλ­λαμ­βά­νουν το Μαχά­τμα Γκά­ντι, ηγέ­τη του Κινή­μα­τος Παθη­τι­κής Αντί­στα­σης, καθώς οδη­γεί μια δια­δή­λω­ση Ινδών ανθρα­κω­ρύ­χων στην Νότια Αφρική.

1917 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Λήγει η τρί­τη μάχη του Υπρ, όταν οι Κανα­δοί και οι Αυστρα­λοί κυριεύ­ουν το Πασε­ντά­λε. Κατα­φέρ­νουν να προ­χω­ρή­σουν μόνο 8 χλμ σε τρεις μήνες, ενώ ο αριθ­μός των νεκρών φτά­νει τις 240.000.

1926 Στη φασι­στι­κή Ιτα­λία ξεκι­νά η θέσπι­ση μιας σει­ράς νόμων για την απα­γό­ρευ­ση της λει­τουρ­γί­ας των μη φασι­στι­κών πολι­τι­κών κομ­μά­των και οργα­νώ­σε­ων της χώρας.

1928 Εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ο Χέρ­μπερτ Χούβερ.

1930 Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κύπρου στις εκλο­γές τεσ­σά­ρων δια­με­ρι­σμά­των, συγκε­ντρώ­νει τις 1.617 από τις 8.139 ψήφους, παρά το ιδιαί­τε­ρα ταξι­κό εκλο­γι­κό σύστημα.

1932 Εκλο­γές στη Γερ­μα­νία. Οι Εθνι­κο­σο­σια­λι­στές του Χίτλερ παρα­μέ­νουν πρώ­το κόμ­μα στο Ράιχ­σταχ με το 33,1% των ψήφων και 196 έδρες, παρό­τι υφί­στα­νται απώλειες.

1935 Ο αμε­ρι­κα­νός ηλε­κτρο­μη­χα­νι­κός Έντουιν Άρμ­στρονγκ ανα­κα­λύ­πτει τη ραδιο­φω­νι­κή μπά­ντα των FM.

1937 Η Ιτα­λία προ­σχω­ρεί στο «Αντι­κο­μι­ντέρν σύμφωνο»

antikomintern

1940 Οι κρα­τού­με­νοι κομ­μου­νι­στές της Ακρο­ναυ­πλί­ας υπο­βά­λουν και δεύ­τε­ρο υπό­μνη­μα στην κυβέρ­νη­ση Μετα­ξά, εκδη­λώ­νο­ντας την υπο­στή­ρι­ξή τους προς το Ανοι­χτό Γράμ­μα του ΓΓ του ΚΚΕ Νίκου Ζαχα­ριά­δη και ζητώ­ντας για μια ακό­μη φορά να στα­λούν στο μέτω­πο για να πολε­μή­σουν τους φασί­στες εισβο­λείς. Και πάλι, η απά­ντη­ση που θα πάρουν θα είναι αρνη­τι­κή. Οι κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι της Ακρο­ναυ­πλί­ας θα στεί­λουν ξανά σχε­τι­κό υπό­μνη­μα στις 13 Νοεμ­βρί­ου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Σοβιε­τι­κοί επα­να­κτούν το Κίε­βο, σχε­δόν μετά από δυο χρό­νια γερ­μα­νι­κής κατοχής.

1946 Γεν­νή­θη­κε η βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Σάλι Φιλντ

1956 Κρί­ση του Σου­έζ: Βρε­τα­νοί και Γάλ­λοι, μετά την από­φα­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών τερ­μα­τί­ζουν την εκστρα­τεία στην Αίγυπτο.

1956 Ο Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1958. Εγκαι­νιά­ζε­ται το Διυ­λι­στή­ριο πετρε­λαί­ου στον Ασπρόπυργο.

1960 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός δίνει τον πρώ­το επί­ση­μο αγώ­να του στην Ευρώ­πη. Αντι­με­τω­πί­ζει για το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών την τσε­χο­σλο­βα­κι­κή Σπάρ­τακ Χρά­ντετς και χάνει με 1–0.

1961 Μεγά­λες πλημ­μύ­ρες σημειώ­νο­νται στην Αθή­να με 43 νεκρούς.

1964 Με από­φα­ση της Βου­λής, στην οποία πλειο­ψη­φεί η Ένω­ση Κέντρου, τερ­μα­τί­ζε­ται το μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς. Καταρ­γού­νται το Γ’ Ψήφι­σμα, οι εξο­ρί­ες και τα πιστο­ποι­η­τι­κά κοι­νω­νι­κών φρονημάτων.

1965 Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών εκδί­δει ψήφι­σμα, με το οποίο η Βρε­τα­νία καλεί­ται να απο­σύ­ρει τα στρα­τεύ­μα­τά της από το Άντεν (στη σημε­ρι­νή Υεμένη).

1978 Με εντο­λή του Σάχη του Ιράν, συγκρο­τεί­ται στρα­τιω­τι­κή κυβέρ­νη­ση, για να αντι­με­τω­πι­στούν οι τερά­στιες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις κατά του καθε­στώ­τος. Τελι­κά ο Σάχης θα ανα­τρα­πεί μόλις το επό­με­νο έτος («ιρα­νι­κή ισλα­μι­κή επανάσταση»).

1983 Ο Τουρ­γκούτ Οζάλ κερ­δί­ζει τις εκλο­γές στην Τουρ­κία με το κόμ­μα της “Μητέ­ρας Πατρί­δας” και γίνε­ται πρωθυπουργός.

1985 Επα­νε­κλέ­γε­ται ηγέ­της της Πολω­νί­ας ο στρα­τη­γός Βόι­τσεκ Γιαρουζέλσκι.

1985 Ο αμε­ρι­κα­νι­κός τύπος απο­κα­λύ­πτει το σκάν­δα­λο Irangate. Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέι­γκαν επέ­τρε­ψε την απο­στο­λή όπλων στο Ιράν, παρά την απαγόρευση.

1987 Το κλαμπ «Ρόδον», πρώ­ην κινη­μα­το­γρά­φος επί της οδού Μάρ­νη, ανοί­γει τις πύλες του για τους φίλους του ροκ. Θα κλεί­σει το Μάιο του 2005, λόγω ιδιόχρησης.

1989 Πέθα­νε η συγ­γρα­φέ­ας, Μαρία Ιορδανίδου

iordanidou

1992 Η Ελλά­δα υπο­γρά­φει στη Μαδρί­τη τη Συν­θή­κη του Σένγκεν.

1999 Διε­νερ­γεί­ται δημο­ψή­φι­σμα στην Αυστρα­λία με το ερώ­τη­μα να γίνει ή όχι η χώρα Προ­ε­δρευο­μέ­νη Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Δημο­κρα­τία. Οι Αυστρα­λοί αρνού­νται την εισα­γω­γή ενός νέου μοντέ­λου δια­κυ­βέρ­νη­σης και με ποσο­στό 55% περί­που απο­φα­σί­ζουν τη συνέ­χεια του ισχύ­ο­ντος πολι­τεια­κού καθε­στώ­τος, επι­λέ­γο­ντας να δια­τη­ρή­σουν την βρε­τα­νί­δα μονάρ­χη ως αρχη­γό του κράτους.

2006 Πέθα­νε ο Τούρ­κος πολι­τι­κός που δια­τέ­λε­σε πλει­στά­κις πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας του, Μπου­λέντ Ετσεβίτ.

2019 Σκο­τώ­νε­ται σε εργα­τι­κό ατύ­χη­μα στο εργο­στά­σιο της ΛΑΡΚΟ ο 55χρονος Γιώρ­γος Ψαρ­ράς, μόνι­μος εργα­ζό­με­νος στην επι­χεί­ρη­ση από το 2014 και πατέ­ρας τριών παιδιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ