22/10: Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή:

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της
αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
3. Της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα
λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.
4.Την με αρ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα
συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ

1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 319934
ΕΞ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ
«ΖΟΡΜΠΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18 ΕΠ.
ΟΔΟΥ (ΑΡΓΟΣ- ΗΡΑ- ΠΡΟΣΥΜΝΗ)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 757.115,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. 334286 Έγκριση παράτασης Προθεσμίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 10 (ΙΣΘΜΟΣ –
ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)
(Β ́ΦΑΣΗ)», π/υ: 900.000,00€ με
Φ.Π.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 325579 Έγκριση πρακτικού ΙII “ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας διαγωνισμού μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την ανάθεση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ
ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ. Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ –
ΤΡΙΚΑΛΑ» με προϋπολογισμό:
785.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. 324759 Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 του
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του
έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑ», με

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
προϋπολογισμό: 756.492,00 €.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5. 330296 Έγκριση παράτασης συνολικής
προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών,
με αναθεώρηση μέχρι 30.11.2021 του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-
ΖΕΜΕΝΟ» Προϋπολογισμού

2.200.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. 332585 Έγκριση πρακτικού – 2 «ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής
διαδικασίας μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
Νο1 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ – ΣΥΜΒΟΛΕΣ
ΟΔΩΝ)» με προϋπολογισμό:
1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 326000 Έγκριση του 1ου πρακτικού (εκ νέου)

Δημοπρασίας της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» » στο
πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας
μέσω του εθνικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. 321766 Έγκριση παραχώρησης ενός (1) μη
επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)
με θερμική κάμερα στο Τμήμα
Ασφαλείας Σπάρτης της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9. 329129 Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών
οχημάτων για τη μετακίνηση
προσώπων και τη μεταφορά
πραγμάτων των κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών Έδρας και
ΠΕ Λακωνίας.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

10. 332614 Έγκριση δαπάνης σε βάρος του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Λακωνίας
οικονομικού έτους 2021 , για την
έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

11. 332515 Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων
δρομολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο
2021 της από 09-09-2021
(21SYMV009182093 2021-09-09)
σύμβασης παράτασης της Επιβατική
Σπάρτης Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12. 328085 Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων
δρομολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο
2021 της από 09-09-2021
(21SYMV009181922 2021-09-09)
σύμβασης παράτασης της Αναδόχου
εταιρείας Ηλία Βασιλάκου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
13. 332462 Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων
δρομολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο
2021 της από 09-09-2021
(21SYMV009181852 2021-09-09)
σύμβασης παράτασης του

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
Μεταφορικού Τουριστικού
Συνεταιρισμού Περ. Ευθύνης
«ΣΥΝ.ΠΕ.ΓΥΘΕΙΟΥ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
14. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 326925 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κατά την δικάσιμο
στις 13/12/2021 και σε κάθε μετ ́
αναβολή ή ματαίωση αυτής όπου θα
συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης των
Χριστάκη Βρακά κλπ(συν2) κατά της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
15. 309280 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη
ενδίκων μέσων κατά της
υπ’αριθμ.Α286/2021 απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης, η οποία
δέχεται την προσφυγή της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία
́ ́ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε..Ε ́ ́
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
16. 329817 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών
και πρακτικού οικονομικών
προσφορών της Επιτροπής
διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών
του ηλεκτρονικού
ανοικτού άνω των ορίων
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα
στο αθλητικό κέντρο Ε.Π.Σ.
Μεσσηνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17. 330080 Έγκριση 2ου πρακτικού της

Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου του ηλεκτρονικού

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για
τη συνέχιση της διαδικασίας
ανάδειξης αναδόχου του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ», π/ύ κατά τη
μελέτη 115.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18. 330946 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική
εκπροσώπηση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας
κατά τη συζήτηση της αγωγής της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«XORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όποτε και όταν αυτή
οριστεί και σε κάθε μετ ́ αναβολή ή
ματαίωση αυτής δικάσιμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
19. 334501 Έγκριση λύσης μίσθωσης κτιρίου
ιδιοκτησίας κας Ευγενίας Πάττα.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 329853 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού
διαγωνισμού , τευχών και όρων
Δημοπράτησης και συγκρότηση
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ » Προϋπολογισμού
100.000 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
21. ΕΔΡΑΣ 325119 Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης για την εξόφληση δαπανών
δημοσίευσης προκήρυξης του
διαγωνισμού της Μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ –
ΚΑΣΤΡΙ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΕΓΕΑΣ
ΚΑΙ Β) ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ- ΑΣΤΡΟΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΡΟΥΣ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
22. Έγκριση αποτελέσματος
διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, στο
πλαίσιο της διεξαγωγής του ετήσιου
Συνεδρίου του German Travel
Industry Association (Σύνδεσμος
Τουριστικών Πρακτόρων Γερμανίας)
DRV, συνολικού προϋπολογισμού
128.444,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

23. 332613 Έγκριση της υπ’ αριθ. 332613/13-10-
2021 απόφασης Περιφερειάρχη.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

24. 332847 Έγκριση παράτασης της διάρκειας
ισχύος της Σύμβασης με ΑΔΑΜ
21SYMV008954511, για την
προμήθεια εκατό (100)
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον
αντίστοιχο εξοπλισμό τους, για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αρκαδίας και έδρας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
25. 332856 Έγκριση εισήγησης για την
αντικατάσταση τακτικού και
αναπληρωματικού μέλους της
Επιτροπής Παραλαβής του
διαγωνισμού για το Υποέργο 2:
«Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
Συστήματος Υποστήριξης της
Ταυτοποίησης των οφελουμένων και
Διαχείρισης/Παρακολούθησης της
Κοινωνικής Ένταξης σε

ατομικό/οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-
ΥΤΚΕ) της ενταγμένης στο ΕΠ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 Πράξης
‘’Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής
Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής
Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική
Πύλη)”, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 2975/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

26. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης
εκπροσώπου της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τη
συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET
2021 (WTΜ 2021), που θα
διεξαχθεί στο Λονδίνο της Μεγάλης
Βρετανίας, κατά το χρονικό
διάστημα 01-03 Νοεμβρίου 2021.
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
27. 334549 Έγκριση αποτελέσματος του
Διαγωνισμού και Ανάθεση της
Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ».
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
28. 334864 Έγκριση παράτασης προθεσμίας για
την ολοκλήρωση της εργολαβίας:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ,
ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ », κωδικός έργου 5033411,
Προϋπολογισμού: 563.000,00 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47
29. 334871 Έγκριση πρακτικού Γ ́της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
για την επιλογή αναδόχου για το
έργο: «Προμήθεια Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις
ανάγκες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των
Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε.
Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30. Ορισμός εκ νέου δικηγόρου για τη
δικαστική εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καλαμάτας στις 16/11/2021 και σε
κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο κατά τη συζήτηση της
αγωγής του κ. Τσούγκου Νικήτα κατά
του ΓΟΕΒ Παμίσου Καλαμάτας.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
31. Α) Έγκριση σύναψης

προγραμματικής σύμβασης και των
όρων αυτής , μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου
και του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ” , για
υλοποίηση της Πράξης “Δράσεις για
την επιτυχημένη εγκατάσταση
υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου”
Β) Ορισμός μελών (τακτικά –
αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης
Γ)Εξουσιοδότηση για την υπογραφή

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 61693158cb6ed9b031acc92d στις 15/10/21 10:47

της.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ